1. třída

Český jazyk
Píše jednotlivá tiskací písmena.
Rozlišuje jednotlivá velká tiskací písmena.
Umí rozdělit slova na hlásky.
Umí složit slovo z hlásek.
Rozeznává začátek a konec věty.
Dokáže psát slova a věty velkými tiskacími písmeny.
Dokáže číst slova a věty z velkých tiskacích písmen.
Rozlišuje jednotlivá malá tiskací písmena.
Ukončuje psanou větu tečkou, otazníkem, vykřičníkem.
Při psaní správně sedí, drží správně psací náčiní, má uvolněnou ruku.
Zvládá psát podle diktátu.
Dokáže číst slova a věty z malých tiskacích písmen.
Přečteným jednoduchým větám rozumí a dovede je zopakovat .
Rozlišuje samohlásky a souhlásky.
Rozlišuje samohlásky krátké a dlouhé.
Umí utvářet smysluplné věty.
Dovede se naučit básničku a přednést ji .

Matematika
Umí psát a číst číslice 0-20.
Používá čísla k vyjádření počtu a pořadí.
Umí používat početní operace se znaky +,-,=X,:,
Zná číselnou řadu vzestupnou a sestupnou od 0 do 20.
Umí zobrazit číslo na číselné ose.
Umí porovnávat čísla.
Řeší jednoduché slovní úlohy.
Sčítá do 20 bez přechodu desítky a dočítá do 20.
Zná význam méně, více , první, poslední, větší, menší, nahoře, dole , vpřed, za , hned,…
Umí násobilky 2.
Umí násobit a dělit dvěma.
Pozná značku pro litr, metr, kilogram, Kč.
Rozlišuje geometrické tvary -čtverec, obdélník, trojúhelník, kruh.

Prvouka
Má základy slušného chování.
Zná základy silničního provozu pro chodce.
Zvládá vztahy mezi lidmi.
Pečuje o přírodu.
Pozná některé listnaté a jehličnaté stromy.
Zná roční období, měsíce v roce, dny v týdnu, pracovní dny a dny volna…………….

Tělesná výchova, hudební výchova, výtvarná výchova, etická výchova.
Tyto výchovy nemají přesně definované výstupy.

2. třída

Český jazyk
Rozlišuje druhy souhlásek ( barvy písmen).
Zvládá pravopis měkkých slabik.
Zvládá pravopis tvrdých slabik.
Umí rozdělit větu na slova, slova na slabiky.
Zvládá dělení slov na konci řádků .
Ovládá pravopis s „ě“.
Rozlišuje druhy vět, sluchově, písemně.
Zvládá pravopis párových souhlásek na konci slov.
Zvládá pravopis párových souhlásek uvnitř slov.
Umí zpaměti abecedu.
Umí zařadit písmeno do abecedy.
Používá velká písmena ve vlastních jménech.
Dovede rozlišit podstatné jméno a sloveso.
Ví o ostatních slovních druzích.
Rozlišuje slova nadřazená, podřazená a souřadná.
Čte plynule a s porozuměním.
Dokáže vyprávět přečtený text.
Rozlišuje poezii a prózu.
Umí vyprávět podle osnovy.
Dovede recitovat báseň.

Matematika
Zvládá počítání s přechodem přes desítku.
Umí počítat příklady se závorkami.
Umí zapsat a přečíst čísla do 100.
Orientuje se v číselné ose.
Umí řadit čísla vzestupně i sestupně.
Umí slovně vyjádřit vše, co v matematice píše.
Zvládá sčítání a odčítání do 100 dvojciferných čísel s jednocifernými .
Sčítá a odčítá dvojciferná čísla s dvojcifernými.
Umí sčítat písemně i pamětně.
Umí zapsat a číst římské číslice do 12.
Řeší slovní úlohy v oboru do 100.
Zvládne zápis slovní úlohy.
Umí násobilky a násobení čísel 3,5,10.
Rozkládá číslo na činitele.
Zná geometrické pojmy bod, přímka, úsečka.
Umí narýsovat úsečky dané délky.
Umí úsečky měřit a porovnávat.
Zná geometrická tělesa- krychle, kvádr, koule, válec

Prvouka
Dodržuje základní pravidla slušného chování, umí poprosit, o něco požádat, poděkovat.
Umí se chovat v jídelně, v kině, v autobuse, v divadle….
Dovede se bezpečně chovat v silničním provozu.
Seznamuje se s vývojem člověka -( novorozenec, batole……).
Zná vztahy mezi rodinnými příslušníky (rodiče, prarodiče, sourozenci, teta…..).
Žák se dovede orientovat v čase- rok, měsíc, týden, den, hodina, minuta, vteřina.
Umí časově zařadit Vánoce, Velikonoce, prázdniny….
Umí vyprávět o některých zvycích, tradicích.
Dodržuje základní hygienické návyky, pečuje o své zdraví.
Umí podle obrázku popsat živočichy a rostliny.
Vyjmenuje části těla zvířat a ptáků.
Rozpoznává stromy.
Pozná a vyjmenovává základní druhy zeleniny, umí je roztřídit do skupin.
Pozná a pojmenovává ovocné stromy, umí popsat části stromu a keře.
Umí a pojmenovává domácí zvířata a jejich mláďata.
Je seznámen s památkami v okolí a jejich historií.
Zná pojmy- jádřinec, peckovice, malvice, bobule.
Zná důležitá telefonní čísla.
Umí poskytnout první pomoc.

3. třída

Český jazyk
Zná obojetné souhlásky.
Aplikuje pravopis vyjmenovaných slov.
Aplikuje pravopis slov příbuzných k vyjmenovaným slovům.
Aplikuje pravopis slov nevyjmenovaných a nepříbuzných k vyjmenovaným slovům.
Umí zařadit slova do slovních druhů ohebných a neohebných.
Dovede používat pádové otázky.
Dovede u podstatného jména určit rod, číslo, pád.
Dovede časovat slovesa.
Dovede u sloves určit osobu, číslo, čas.
Ovládá slova souznačná, protikladná, mnohoznačná.
Rozlišuje větu jednoduchou a souvětí.
Dovede seřadit slova podle abecedy.
Vyzná se ve jmenném rejstříku.
Dovede si vybrat četbu podle vlastního zájmu.
Čte plynule a s výrazem.
Umí se vyjádřit k přečtenému.
Využívá četbu jako zdroj poznatků.
Dokáže vyprávět děj.
Umí si sestavit osnovu vyprávění.
Dokáže vyprávět českou pověst.
Rozumí pojmům -rým, verš, sloka.
Zvládá popis osoby, věci.
Zvládá napsat dopis.

Matematika
Zná názvosloví pro 4 matematické úkony.
Umí násobilku do 100.
Dokáže pamětně sčítat a odčítat do 1000.
Umí zaokrouhlovat čísla na desítky, stovky a tisíce.
Dovede zapsat římské číslice do 1000.
Umí řešit slovní úlohy v oboru do 1000.
Umí narýsovat přímky, různoběžné, rovnoběžné.
Dokáže narýsovat polopřímku.
Ovládá grafické sčítání a odčítání úseček.
Umí pracovat s kružítkem.
Dovede narýsovat základní geometrické obrazce.
Umí používat jednotky času délky, hmotnosti.

Prvouka
Umí popsat některé lidské profese, váží si lidské práce.
Pozná dopravní prostředky, umí se v nich chovat.
Pozná popravní značky.
Zná části těla bylin, keřů i stromů.
Pozná volně žijící zvířata.
Je seznámen s životem našich předků.
Poznává stavební a písemné památky, pověsti.
Seznamuje se s různými typy krajiny- rovina, pahorkatina, hory.
Umí se orientovat v krajině pomocí kompasu a přírodních jevů.
Umí určit světové strany.
Umí se orientovat v krajině podle mapy.
Zná pojem chráněná krajinná oblast a národní park.
Umí rozlišit přírodniny živé a neživé, pojem lidský výtvor.
Ví, jak člověk zpracovává odpad (likvidace nebo jako druhotná surovina).
Ví, kde může člověk suroviny získat.
Rozděluje látky na pevné, kapalné a plynné.
Umí změřit délku, hmotnost, objem, čas, teplotu.
Je seznámen se základními podmínkami pro život.
Základní nerosty a horniny – žula, pískovec, vápenec, čedič.
Zná pojem zvětrávání, ví, jak vzniklo uhlí.
Dokáže popsat znaky života rostlin- dýchání, výživa, rozmnožování, vylučování, růst a vývoj.
Umí rozdělit rostliny na dřeviny a byliny.
Popisuje části těla kvetoucích rostlin.
Pozná některé houby.
Poznává a pojmenovává známé živočichy.

4. třída

Český jazyk
Umí vyhledat kořen slova.
Zvládá rozlišení předpon a předložek.
Dovede určit slovní druh.
Umí určit u podstatného jména vzor.
Dovede podstatné jméno podle vzoru skloňovat.
Ovládá pravopis v koncovkách podstatných jmen.
Je seznámen se shodou podmětu a přísudku.
Dokáže určit základní stavební dvojici.
Umí zapsat vzorec souvětí.
Dovede sestavit souvětí podle daného vzorce.
Umí určit větu hlavní a větu vedlejší.
Dovede členit vlastní text na odstavce.
Ovládá plynulé a tiché čtení s porozuměním.
Dokáže záměrně rozlišovat vlastní slovní zásobu.
Umí rozpoznat úvod, vlastní děj, vyvrcholení a závěr.

Matematika
Umí zapisovat a číst čísla do milionu.
Umí porovnávat čísla do milionu.
Dovede zaokrouhlovat na desetitisíce a statisíce.
Umí písemně násobit jednociferným a dvouciferným činitelem.
Umí písemně dělit jednociferným dělitelem.
Počítá jednoduché i složitější slovní úlohy, umí provést zápis s neznámou.
Zná základní jednotky hmotnosti, délky, objemu i času, umí je převádět.
Umí řešit rovnice.
Dokáže zapisovat zlomky.
Umí sčítat zlomky se stejným jmenovatelem.
Ovládá pamětné dělení se zbytkem v oboru malé násobilky.
Umí vypočítat aritmetický průměr.
Umí sestrojit trojúhelník z daných stran.
Vypočítá obvod čtverce a obdélníku.
Vypočítá obsah čtverce a obdélníku.
Vypočítá povrch krychle a kvádru.
Umí sestrojit osu úsečky.
Umí sestrojit graficky rozdíl a násobek úsečky.
Dokáže používat jednotky plochy, objemu.
Umí jednotky převádět.

Přírodopis
Umí sledovat přírodu.
Umí popsat znak živé přírody.
Umí sledovat podmínky pro život.
Dovede sledovat podmínky pro život.
Dovede sledovat reakce na podmínky prostředí.
Umí vysvětlit, co je potravní řetězec.
Pozná listnaté a jehličnaté stromy, druhy lesů.
Dokáže uvést rozdíly lesa v zimě a lesa na jaře.
Zná pojmy pro rostlinná patra.
Zná lesní rostliny a živočichy.
Umí pozorovat růst stromů.
Zná některé lesní byliny.
Umí vysvětlit význam lesů v přírodě a péči o ně.
Pozná a umí popsat hospodářská zvířata.
Umí hovořit o domácích zvířatech, popsat jejich části těla.
Rozeznává „škůdce“ ( živočišné i rostlinné).
Zná důležité hospodářské plodiny, ovocné dřeviny a okrasné rostliny.
Ví, co to je orná půda – pole.
Zná druhy obilí (oves, ječmen, žito, pšenice).
Umí popsat živočichy, žijící na poli.
Žák umí vysvětlit pojem uměle vytvořené společenstvo rostlin a živočichů ( zakládání luk).
Rozumí obdělávání půdy.
Pozná některé trávy a luční rostliny a živočichy.
Zná pojem vodní nádrž a vodní tok, pozná pravý a levý břeh.
Zná význam rybníků.
Pozná základní vodní živočichy a rostliny rostoucí na březích vodních toků.

Vlastivěda
Umí hovořit o historii své země.
Umí pracovat s mapou a globusem.
Umí určit polohu své země na mapě.
Ví, co znamenají barvy na mapě.
Pozná a určí sousední státy.
Určuje hory, pohoří, nížiny, vodní nádrže, řeky, údolí, kopce, velehory, pouště.
Rozeznává pojem rovina, kopcovitá krajina, pahorkatina, hornatá krajina.
Umí určovat světové strany pomocí kompasu, podle přírodních jevů, podle Slunce apod.
Umí najít na mapě důležité vodní toky.
Zná pojmy povodí, úmoří, rozvodí.
Dovede vysvětlit rozdíl mezi venkovem a městem.
Umí hovořit o vzniku, vývoji měst.
Zná historické památky a významná místa.
Zná pojem nadmořská výška, mírné podnebí.
Umí na mapě ukázat naleziště surovin.
Chrání krajinu, vytváří vhodné životní prostředí.
Zná a ovládá základní pravidla silničního provozu.

5. třída

Český jazyk

Matematika
Umí násobit víceciferným činitelem.
Zvládá dělení dvojciferným a víceciferným číslem.
Dokáže řešit rovnice o dvou neznámých.
Dovede řešit rovnice o dvou neznámých.
Dovede řešit obtížnější slovní úlohy.
Umí zapisovat a číst desetinná čísla.
Dovede desetinná čísla číst a odčítat .

Dovede desetinná čísla násobit a dělit deseti a stem.
Zvládá konstrukci pravoúhlých, rovnostranných útvarů
Dokáže nakreslit rovinné souměrné útvary – osová souměrnost.

Přírodopis
Dovede vyjmenovat základní podmínky života na Zemi.
Umí určit a zařadit některé živočichy a rostliny do biologického systému.
Zná  podnebné pásy.
Rozlišuje pojem počasí a podnebí.
Zná význam ZOO.
Žák umí uvést některé příklady zásahů lidí do přírody ( prospěšné i škodlivé).
Zná původ člověka jako živočišného druhu, vyjmenuje složky výživy.
Rozeznává pojem minerální látka, vitamíny.
Umí popsat lidské tělo, rozeznává jeho hlavní části.
Ví co je svalstvo, zná jeho význam.
Umí popsat soustavu oběhovou, dýchací, trávicí, vylučovací, nervovou, rozmnožovací.
Zná smyslová ústrojí.
Zná a umí používat zásady první pomoci.
Žák ví, co je to magnet, magnetické pole, magnetická síla, gravitační síla Země.
Používá znalosti o nakloněné rovině, páce, kladce.
Úměrně svému věku popisuje práci parního stroje, spalovacího motoru.
Zná a pojmenovává některé elektrické spotřebiče, zná zásady poskytnutí první pomoci při zasažení elektrickým proudem.
Umí popsat výrobu skla, papíru a plastu.
Ví, co to je rádiový a televizní přenos.

Vlastivěda
Umí vyprávět o vzniku prvního státu.
Je seznámen se vznikem křesťanství.
Ví, kdo byli Přemyslovci.
Ví, kdo byl Kosmas.
Umí vyprávět o životě ve středověku.
Zná osobu Jana Husa, Rudolfa II..
Ví, kdy proběhla bitva na Bílé hoře.
Ví, kdo byl J.A. Komenský, Marie Terezie, císař Josef II..
Zná jména některých českých vynálezů a umí popsat jednoduchý stroj.
Je seznámen s postavou K.H. Borovského, s činností českých spolků.
Umí vyprávět o stavbě Národního divadla.
Zná příčiny vzniku I. Světové války.
Zná den vzniku samostatného českého státu.
Zná jména Masaryk, Beneš.
Dovede vyprávět o vzniku II. Světové války.
Zná pojem kapitulace, koncentrační tábory, vyhlazování Židů.
Najde na mapě Lidice, Ležáky, Terezín.
Zná datum vzniku ČR.
Zná pojem demokracie.
Zná regionálně významné osobnosti.
Dovede číst z mapy.
Zná pojem rovník, poledník, rovnoběžky.
Umí hovořit o podnebných pásmech.
Dovede ukázat na mapě hranice Evropy, ostrovy, poloostrovy, nížiny, hory.
Umí na mapě ukázat důležité evropské veletoky.
Má v úctě svou vlast.
Dovede předcházet rizikovým situacím v silničním provozu.